Dagtilbudsbestyrelse og forældreråd

I Dagtilbud Nordvest er der valgt en dagtilbudsbestyrelse som består af 10 forældrerepræsentanter samt 4 medarbejderrepræsentanter.

I dagtilbudsloven er det endvidere fastlagt, hvilke kompetencer bestyrelsen som minimum skal have, samt at byrådet skal fastsætte vedtægter for styrelse af de kommunale dagtilbud og godkende de selvejende institutioners vedtægter for styrelse af institutionen.

Her kan du læse styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Randers.

Her kan du læse forretningsordenen for Dagtilbud Nordvest.

Dagtilbudsbestyrelsen skal afholde minimum 4 møder i valgperioden.

Der aftales en møderække på det første møde - oftest fastlægges 4 ordinære møder samt et dialogmøde med Børn og Skoleudvalget/ Dagtilbudschef.

Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af:

 • 1 forældrerepræsentant fra hvert forældreråd i dagtilbuddet.
 • 4 medarbejderrepræsentanter valgt blandt medarbejdere.

Samtlige medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen har stemmeret. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Dagtilbudslederen deltager i dagtilbudsbestyrelsens møder uden stemmeret. Dagtilbudslederen er sekretær for dagtilbudsbestyrelsen og sørger for den fornødne sekretærbistand.

Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer

Dagtilbudsbestyrelsens kompetence inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer er:

 • At fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde.
 • At fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme
 • At påse at dagtilbuddets budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme.
 • At have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale dagtilbud.
 • At fastsætte de enkelte afdelingers åbningstid på baggrund af tilbagemeldinger fra forældrerådene, således at det samlede dagtilbuds åbningstid er inden for den af byrådet besluttede åbningstid.
 • At træffe beslutning om feriepasning på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen inden for de af byrådet besluttede retningslinjer.
 • At føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed.
 • At påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre instanser. Dette gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om enkeltpersoner.
 • At have indstillingsret og være repræsenteret ved ansættelse af fast personale i dagtilbuddet med mindre der er tale om en omplacering.
 • At træffe beslutning om frokostordning i dagtilbuddet. I dagtilbud med flere afdelinger er det flertallet af forældrene i den enkelte afdeling, der har kompetence til at træffe beslutning om fravalg af det kommunale frokostmåltid herunder at træffe beslutning om eventuelle forældrearrangerede frokost eller madordninger.
 • At fastlægge principper for anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for åbningstiden efter retningslinjer vedtaget af byrådet.

Dagtilbudsbestyrelsen skal høres, forinden byrådet træffer beslutning om ændring af det principielle grundlag for dagtilbuddets drift.

Dagtilbudslederen skal inddrage dagtilbudsbestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Der gennemføres et årligt møde mellem dagtilbudsbestyrelserne og børn og skoleudvalget.

Forældrerådene skal afholde minimum 2 møder om året. I Dagtilbud Nordvest afholdes 4-5 møder om året.

 • Konstituerende møde i oktober måned, hvor dagtilbudsbestyrelse og forældreråd indbydes.
 • Møde med børnechef i november måned, hvor dagtilbudsbestyrelse og forældreråd indbydes.
 • Møde i afdelingerne med den pædagogiske leder i januar måned, hvor der drøftes lokale initiativer og aktiviteter.
 • Møde i forældreråd 1-2 gange forud for møde i dagtilbudsbestyrelsen.

Det er bestyrelsesrepræsentanten, der indkalder til møderene og søger for forældrerådet er opdaterede ift. dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne.

Forældrerådene er velkomne til at holde møderne i institutionen.

Forældrerådet har følgende opgaver:

 • Drøfte lokale perspektiver på de emner, der drøftes i Dagtilbudsbestyrelsen.
 • Støtte op om afdelingens sommer og julefest for børn og forældre.
 • Drøfte ønsker og initiativer der kan gøre jeres børns institution endnu bedre.