Forældrepjece Svalereden

I Svalereden, åbner der sig en verden af nye muligheder for jeres barn. En verden, der byder på nye legekammerater og nye voksne, det giver nye spændende muligheder for jeres barn

Først og fremmest skal Svalereden være et trygt sted, hvor børnene trives. Dette er grundstenen for, at børnene kan lære og udvikle sig. Svaleredens personale sætter derfor en stor ære i, at skabe et godt trivsels-, lærings- og udviklings-miljø for børnene.

Svalereden er en kombineret institution med 2 vuggestue-grupper og 1-2 børnehavegrupper. Når I har fået plads til jeres barn i vuggestuen i Svalereden, fortsætter barnet automatisk i børnehaven ved 3-års alderen. Vuggestuen og børnehaven ligger i hver sin ende af bygningen, men har et tæt samarbejde - især omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave.

Når I som forældre får tilbudt en plads i Svalereden og har modtaget denne velkomstpjece, forventer vi, at I tager kontakt til Svalereden. På den måde kan vi aftale en dag, hvor I kan blive vist rundt i institutionen og få en snak med kontaktpædagogen.

I vil sammen med kontaktpædagogen aftale nærmere: Hvordan starten i vuggestuen/børnehaven skal være? Hvilke oplysninger det er vigtigt for os at have, om jeres barn, hvad er vigtigt for jer at vide om os. Samtidig vil I kunne få information om den daglige rytme på jeres barns stue.

Den daglige tætte dialog skal ske med respekt for det enkelte barn og dets familie og gøres bedst i et samarbejde med jer, baseret på åbenhed og ærlighed – dette er en forudsætning for at barnet får så god en dag som muligt.

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, har væsentlig betydning for barnets udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Når I kommer på det første besøg i institutionen, vil I møde jeres barns kontaktpædagog, der vil vise Jer rundt i institu-tionen. I får også mulighed for at møde de øvrige medarbej-dere, og kontaktpædagogen kan få informationer om jeres barn.

Kontaktpædagogen følger jeres barn i hele vuggestuetiden og sørger for at sikre barnet en tryg overgang til den nye kontaktpædagog i børnehaven.

I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, som er mest sammen med jeres barn – netop for at give barnet den største tryghed - og det er også den medarbejder, I som forældre især kan henvende jer til.

Når Jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte sig til de andre voksne på stuen.

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.

Den bedste aflevering foregår, når barnet kan mærke, at forældrene er trygge ved at aflevere barnet i institutionen. Når forælderen er tryg, er barnet også trygt.

Barnet afleveres på stuen, hvor forældrene hilser på stuens personale og evt. giver vigtige beskeder, ift. barnet, videre til personalet. Nogle børn har behov for at vide, hvem der henter dem, andre har ikke dette behov. Herefter siger forælderen farvel til barnet og går.

Oplever I, at afleveringen er svær, eller at I og eller barnet har brug for hjælp til at sige farvel, er I altid velkomne til at henvende jer til personalet, der er klar med hjælp og vejledning.

Vi ønsker, at samarbejdet mellem forældre og børnehaven skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept. Dialog og tæt daglig kontakt er med til, at skabe den gode stemning og et udviklende, trygt miljø for børnene.

Fra kl. 6.30-7.30 er vi alle sammen - vuggestue og børnehave - i fællesrummet ved køkkenet, hvor det er muligt at få morgenmad.

Fra kl. 7.30 – ca. 15.45 er børnene fordelt i henholdsvis vuggestue og børnehave.

Kl. 15.45 samles vi igen alle i vuggestuen.

Vi bruger børneintra systemet AULA som daglig kontaktflade. Når I møder ind i Børnehuset Svalereden, skal I selv tjekke Jeres barn ind, ligeledes skal I tjekke ud når I går hjem. Dette gøres på en info tavle ved indgangen. Selvom børnene kan synes det er spændende at få lov til at tjekke sig selv ud/ind, må denne tavle af hensyn til sikkerheden kun betjenes af voksne.

AULA har også et besked system, hvor I kan skrive til medarbejderne fra jeres barns stue, og I kan melde jeres barn fri/syg hjemmefra.

Vi vil meget gerne have besked, hvis Jeres barn holder fri eller er syg.

På info tavlen ved indgangen, vil I kunne læse om, hvad Jeres barn har lavet i dag. Hvis I ikke får dette læst inden I går hjem, kan I læse det på AULA, når I kommer hjem.

Vi har ansvaret for Jeres barn, og derfor er det vigtigt, at I husker følgende:

 • Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem.
 • Giv personalet besked, hvis det er andre end Jer forældre, der henter barnet

På AULA er der diverse tilladelser, som vi vil bede Jer om at sætte X ved. Disse handler blandt andet om tilladelse til at bruge billeder af Jeres barn på info tavlen. Disse billeder er med til at vise hvad børnene har lavet i løbet af dagen.

Ligeledes er det vigtigt at I opdaterer Jeres barns stamoplysninger, så vi har Jeres telefonnumre.

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetence. Det har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og kompetencer.

Vi anvender materialet Fri for Mobberi som er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen 0 til 8 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber – for eksempel Bamseven, samtaletavler/plakater og rytmik. Disse redskaber er med til at gøre et ellers abstrakt emne som mobning nemmere at forstå. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden.

Mobning opstår faktisk sjældent, når børnene i gruppen er gjort bevidste om, at der er forskel på at drille for sjov og drille for alvor. At det er sejt at kunne sige fra og hjælpe andre. Fri for Mobberi giver børnene nogle konkrete redskaber til at håndtere drillerier og mobning.

Når jeres barn begynder i institutionen, laver vi en billedbog. Bogen er tænkt, som en historiefortælling om barnet – der hjemme og i institutionen. Vi sætter løbende billeder ind i bogen, og vi vil også meget gerne have billeder af barnet, familien og andre/andet, som har betydning for jeres barn. Derfor må I gerne medbringe billeder til bogen. Den sidste dag i Svalereden får barnet sin bog med som ”gave”.

Vi laver barnets billedbog, fordi vi har erfaret, at børnene har meget glæde af og finder stor tryghed i, at kigge i bogen, når de er i institutionen. Kontaktpædagogen og de øvrige medarbejdere på jeres barns stue kigger ofte i bogen sammen med barnet. De taler med barnet om det, som optager barnet, ligesom bogen kan blive et bindeled mellem hjemmet og institutionen.

Kontaktpædagogen indbyder jer til forældresamtaler.

Den første finder sted, når jeres barn har været i institutionen i ca. 3 måneder eller efter overgang til børnehave.

Temaet for denne samtale er kontaktetablering – er der skabt en god relation?

I vuggestuen tilbydes I derudover en samtale omkring 2 års alderen, samt en overleveringssamtale ved overgang til børnehave.

I børnehaven tilbydes en samtale omkring 4 og 5  års alderen, samt en overleveringssamtale ved overgang til skole – denne samtale er i efteråret, året før jeres barn har alderen til skole.

Temaerne for de følgende forældresamtaler er:

 • Relation og leg med jævnaldrende børn – og evt. sprogvurdering
 • Overgang til børnehave
 • Overgang til skole

Vi tilbyder sprogvurdering af Jeres barn ved 2-års alderen og efterfølgende, når barnet er 3, 4 og 5 år.

Sprogvurderingen er et tilbud. Det er jer, der vurderer, om I ønsker jeres barn sprogtestet.

Når barnet fylder 3 år tilbydes det en plads i børnehaven.

At starte i børnehave er altid et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til en masse nye mennesker, og hverdagen er anderledes, fra det de er vant til i vuggestue. Denne overgang er vi meget opmærksomme på, og gør meget for at gøre den så tryg og uproblematisk som muligt.

Før barnet skal starte i børnehave, holder vi en samtale med forældrene om, hvad det vil sige at gå i børnehave, og de nye rutiner vi sammen skal hjælpe barnet igennem. Til denne samtale deltager en voksen fra vuggestuen, som kender barn og forældre, barnets forældre og en pædagog fra børnehaven.

Formålet med denne samtale er at skabe den bedst mulige børnehave start for barnet.

Den sidste måned inden barnet skal starte i børnehave, er vi på "besøg" sammen med barnet i børnehaven. Langsomt lærer barnet også at være "alene" uden en kendt voksen fra vuggestuen, og tættere på starten optimerer vi besøgene.

Kl. 7.30 er der mødt flere medarbejdere – og efter morgenmaden fordeler vi os på stuerne.

Her modtager vi de øvrige børn – og hygger os med leg og samtale.

Børnene tilbydes et lille måltid kl. 9 – grønt og frugt.

Herefter holder vi samling. Vores fokus er den sproglige stimulering. Vi synger og taler om, hvem der er kommet, og hvem der mangler.

Vi synger, leger sanglege, fortæller/læser historier, øver rim og remser, taler om farver og tal – og meget mere.

Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper – med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.

Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler, eksperimenter og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Læreplanstemaerne er:

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Kommunikation og sprog.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag.

Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Vi spiser middagsmad ca. kl. 10.45.

Vi spiser i små grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet – og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde mad op, skære ud o. lign.

Ca. kl. 14.00 samles børnene igen og spiser eftermiddagsmad som er brød og frugt - enten inde eller ude, afhængig af vejret. Herefter leger børnene videre indtil de bliver hentet af deres forældre.
Om efteråret/vinteren er vi fortrinsvis i fællesrummet fra kl. 16.00 til 16.45, men om sommeren er vi lige så ofte på legepladsen.

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i institutionen.

De yngste børn sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sut, bamser o.a. efter behov

De store børn sover inde på madrasser, hvor vi hygger med historielæsning eller sang, og den voksne sidder hos børnene, til de sover. De vågne børn leger på stuen.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen søvnrytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, via forældre feedback, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen.

I Svalereden er der madordning – det vil sige at børnene får alle måltiderne. Maden tilberedes i vores køkken. Madordningen er et tilbud, som forældrene stemmer om, hvert andet år.

Måltiderne her er højt prioriteret, - vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Vi har ansat en husassistent til at tilberede måltiderne.

Husassistenten har ansvaret for at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige korrekte som muligt.

Hun laver madplan for en uge ad gangen. Madplanen kan ses på opslagstavle og AULA.

Vi serverer varm mad 3 gange og rugbrød 2 gange om ugen.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl.7.30.

Børnene tilbydes havregrød, havregryn, havrefras  og mælk.

Derudover får børnene brød og frugt/grønt om formiddagen og om eftermiddagen

Børnene bliver tilbudt mælk eller vand til måltiderne.

Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider.

Børn under 1 år tilbydes mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager.

Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan.

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker, og vi tilbyder ikke børnene slik eller kage i institutionen.

Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis børn er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

Alle børnene har et garderoberum, hvor deres overtøj og udetøj opbevares. I børnehaven opbevares der ligeledes skiftetøj i skabet. Skabene er små, det er derfor muligt at hænge flyverdragt/regntøj på en knag på badeværelset. I vuggestuen har hvert barn en kurv på badeværelset – heri er der ekstra tøj og sovetøj. Ved første kontaktbesøg, vil I få vejledning af personalet i forhold til hvad der er godt udetøj i, samt hvilket og hvor meget tøj der skal være som skiftetøj.

Påklædning
Da børnene er ude hver dag, skal de have praktisk tøj med. Tøj som også kan bruges ude og som gerne må blive beskidt.

Børnene skal have et sæt skiftetøj liggende på deres rum, vi har ofte brug for det i forbindelse med leg med vandpytter og vandhaner.

HUSK regntøj og gummistøvler

Hjemmesko/skiftesko skal medbringes.

Navn i tingene, kan være til stor hjælp både for os og jer som forældre

I forbindelse med regn og sne, er det jeres ansvar som forældre, at sørge for at flyverdragt, vanter, hue m.m. er tørt til næste dag.

Det er forældrene der holder orden på børnenes rum, 

og sørger for, at der er skiftetøj i kurven/skabet.

Det er en stor hjælp for os, i forbindelse med rengøringen, hvis I sætter jeres barns fodtøj op på rummet ved afhentning.

Snører i jakker og halstørklæder kan være til fare under leg, erstat snørerne med en elastik. 

Til at varme omkring halsen, er en elefanthue eller ”halse-disse” god.

Børnene skal smøres hjemmefra. Derudover smører vi børnene til middag, de dage der er behov for det.

Vi følger rådene fra kræftens bekæmpelse med hensyn til ophold i solen.

HUSK,  at det er vigtigt med dækkende tøj og kasket/bøllehat.

Ved spirerne har vi en bleordning, hvor man som forældre medbringer en pakke bleer 1 gang om måneden. I vil få nærmere information af personalet ved første besøg.

Vi har et børnebibliotek ved indgangen, hvor det er muligt at låne børnebøger.

Når i låner noget med hjem, skriver i nummeret (som står på første side i bogen eller på skilt på kufferten) i lånebogen, samt navnet på jeres barn. Lånebogen står på øverste hylde.

Vi vil gerne at materialerne kun lånes i korte perioder – tanken er at I sammen med jeres barn, kan ”låne” den bog I gerne vil hjem og læse eller læse som godnathistorie. For børn er der god læring i at læse samme bog flere gange – så, det vi forstår ved korte perioder = den tid i som familie bruger på bogen/kufferten, til I gerne vil låne noget nyt.

Udvalget af bøger er bøger der er velegnede til dialogisk læsning eller har et tema man kan snakke med sit barn om.

Kufferterne er lavet som temaer – her er der tænkt læring i forhold til bogstaver, farver osv. Men også at vi får læst nogle af de klassiske eventyr. Udover at der er en bog i kufferten, er der også noget visuelt eks. et spil, figur, bamse o.l.

I Svalereden har vi udover de fysiske rammer i institutionen også en kolonihave.

Vi vil gerne give børnene en oplevelse af, at vi først gør jorden klar - derefter sår - luger m.m., for til sidst at høste og anvende afgrøderne i vores hverdag.

I 2009 fik vi tilbudt et stykke jord af vores gode ven Gårdejer Knud, som i forvejen har stillet en lille skov til fri afbenyttelse.

Dette blev starten på Haven, som vi kalder den.

Den har gennem årene udviklet sig til en dejlig kolonihave, hvor både børn og voksne tilbringer mange timer.

Denne skønne have  giver os mulighed for på en spændende måde at komme omkring læreplanstemaerne.

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i institutionen. Aftal med personalet på stuen, hvordan I ønsker at Jeres barn skal fejres.

Børnene tilbydes ikke slik eller kage i Svalereden.

Undtagelser kan være, når børnene holder fødselsdag eller afskedsfest, hvor I gerne vil medbringe noget, som jeres barn kan dele ud. Vi opfordrer dog forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller – Spørg gerne personalet på stuen.

Vi synger fødselsdagssang og råber HURRA.

I Svalereden lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner.

Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

I februar fejrer vi fastelavn, og vi slår katten af tønden.

Senere på dagen spiser vi fastelavnsboller.

Børnene må gerne være udklædte eller have udklædningstøj med hjemmefra. Ikke alle børn har lyst til at være klædt ud eller blive malet i ansigtet, dette er helt i orden. Kom og lav en aftale med os.

Sommer og julearrangement holdes sammen for både vuggestue og børnehave. Den planlægges og afholdes af forældreforeningen.

Der holdes en fest om sommeren og julestue i december.

Til jul  bager vi og laver julepynt sammen med børnene, og hver dag julehygger vi på stuerne med kalenderlys og julesange.

Derudover har vi en besøgsdag, hvor alle forældre, bedsteforældre og andre er velkomne. Vi holder dagen i foråret, hvor børnene medbringer en lille blomst som de planter sammen med den de har besøg af.

Vi bruger offentlige transportmidler når vi er på ture væk fra Asferg. Det kan være en bus vi selv har bestilt – det kan være den offentlige rutebil eller skolebussen.

Dagtilbudsleder:
Claus Bossow
Claus.Bossow@randers.dk

Pædagogisk leder for Svalereden:
Kirsten Christensen    tlf.: 29636836
kirsten.christensen@randers.dk

Åbningstid:
Mandag til torsdag: 6.25-16.40

Fredag kl. 6.25-15.55

I Randers kommune er vi i gang med at implementere en ny sprogvurdering for de 3-6 årige, som hedder Sprogvurdering 3-6, fra 1.marts 2019.

I Randers kommune sprogvurderer vi fremover børnene, når de er 3 år og 5 år med et nyt sprogvurderingsmateriale, som hedder Sprogvurdering 3-6.

Sprogvurdering 3-6 er et materiale, der er forskningsbaseret og udviklet af Børne- og socialministeriet.

Det er et sammenhængende materiale, som kan bruges til at vurdere ét og tosprogede børns sprogtilegnelse i alle aldersgrupper fra 3-6 år i børnehaven og i starten af børnehaveklassen. Sprogvurdering 3-6 gør det muligt at følge det enkelte barns sproglige udvikling fra dagtilbud til skole.

Sprogvurderingen viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. I forhold til alder vurderes børnene således ved 3 og 4 år på deres:

 • Ordforråd
 • Sprogforståelse
 • Kommunikative færdigheder
 • Lydlig opmærksomhed

Og ved 5 år også på deres:

 • Bogstavkendskab
 • Skriftsprogskompetencer

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn – herunder bogstaver og tal, er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet.

Via sprogvurderingen af børn der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Når det er tid til at sprogvurdere dit barn, vil dit barns dagtilbud kontakte dig og give dig information om sprogvurderingen. Hvis dit barns dagtilbud på baggrund af sprogvurderingen skønner, at der er behov for en indsats for at hjælpe dit barns sproglige udvikling, vil dit barns dagtilbud kontakte dig med et oplæg til samarbejde omkring dette.

Du kan til enhver tid kontakte lederen af dit barns dagtilbud for mere information om sprogvurderingsarbejdet i dagtilbuddet.

Sprogvurdering af de 2 årige
I Randers kommune fortsætter vi med at sprogvurdere de 2 årige med materialet TRAS, da det nye sprogvurderingsmateriale er udviklet til børn fra 3 årsalderen.

Personalet benytter sig i skiftende omfang af at optage og gennemse video som led i det pædagogiske arbejde. Videoen vil have fokus på relationen mellem barn/voksen, og den voksnes evne til at indgå i dette samspil, for hele tiden at dygtiggøre os på dette felt.

Video kan også være for at dele oplevelser fra hverdagen til forældremøde o. lign. arrangementer.

Videooptagelserne vil:

 • Blive anvendt internt af personalet
 • Blive anvendt internt ved uddannelse af personalet med eksterne fagpersoner/undervisere
 • Blive behandlet som internt materiale og derfor være omfattet af reglerne om tavshedspligt
 • Blive brugt ved forældre arrangementer.
 • Blive destrueret efter brug, eller senest når barnet forlader institutionen.

Ved særlig skriftligt samtykke med forældrene, kan der gives tilladelse til at bruge klippene udenfor institutionen. F. eks i forbindelse med uddannelse af personalet .