Forældrepjece Spentrup

Børnehuset Spentrup er en kombineret institution med 21 vuggestue børn og 80 børnehavebørn.

Børnehuset har 2 vuggestuegrupper – Musvitterne og Svalerne.
Vi har 4 børnehavegrupper – Ugler, Mejser, Spurve og Spætter.

Når I har fået plads til jeres barn i vuggestuen, fortsætter barnet automatisk i børnehaven ved 3-års alderen.

Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg relation til jeres barn, hvor vi fungerer som base for barnets tryghed og udvikling, trykhed, læring og dannelse.

Når I kommer på det første besøg i institutionen, vil i møde jeres barns kontaktpædagog, som vil vise jer rundt i institutionen og i får lejlighed til at fortælle om barnet og give kontaktpædagogen informationer, som kan medvirke til en tryg start i institution.

I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, der er mest sammen med jeres barn – netop for at give barnet den største tryghed - og det er også den medarbejder, i især kan henvende jer til.

Når jeres barn begynder i institutionen, laver vi Barnets bog. Bogen er tænkt som en historiefortælling om barnet - derhjemme og i institutionen. Vi sætter løbende billeder ind i bogen, og vi vil også meget gerne have billeder af barnet, familien og andre/andet, som har betydning for barnet. I må gerne medbringe billeder til bogen.

Når barnet begynder i førskole eller 0.klasse får barnet sin bog med hjem som ”gave”.

Vi laver barnets billedbog, fordi vi har erfaret, at børnene har meget glæde af - og finder stor tryghed i at kigge i bogen, når de er i institutionen. Kontaktpædagogen og de øvrige medarbejdere omkring barnet kigger ofte i bogen sammen med barnet. De taler med barnet om det, som optager barnet – ligesom bogen kan blive et bindeled mellem hjemmet og institutionen.

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.

AULA har et besked system, hvor I kan skrive til medarbejderne fra jeres barns stue, og I kan melde jeres barn fri/syg hjemmefra.

Personalet er også altid behjælpeligt med systemet.

Vi vil meget gerne have besked, hvis jeres barn holder fri eller er syg.

Vi har ansvaret for jeres barn og derfor er det vigtigt at i husker følgende:

  • Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem.
  • Giv personalet besked, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet.

Kontaktpædagogen indbyder jer til forældresamtaler.

Første gang når jeres barn starter i institutionen og derefter når der er gået ca.3 måneder.

Samtalernes indhold varierer men kan eksempelvis omhandle:

  • Barnets trivsel og tryghed
  • Relationer og leg med jævnaldrende børn
  • Sprogvurdering ved 2,3,4 og 5 års alderen
  • Overgang til børnehave/skole

 

I vil løbende blive tilbudt forældresamtaler, ca. en gang om året eller efter behov.

Ved overgang til børnehave eller førskole/0.klasse tilbydes også en forældresamtale.

Vi tilbyder sprogvurdering af Jeres barn ved 2-års alderen og efterfølgende, når barnet er 3 og 5 år.

Sprogvurderingen er et tilbud. Det er jer, der vurderer, om I ønsker jeres barn sprogtestet.

Der indbydes til forældremøde en gang om året.

Forældreråd og Dagtilbudsbestyrelse.
Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

  • Pædagogiske principper
  • Dagtilbuddets aktiviteter
  • Anvendelse af budget
  • Ansættelse af personale

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetence.

Det har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og kompetencer. Ved overgang fra vuggestue til børnehave er der fokus på løbende at besøge den nye børnehavegruppe. Vuggestueafdelingen har et tæt samarbejde med børnehaven i hverdagen og de tætte fysiske rammer er med til at skabe en tryg overgang.

Før barnet skal starte i børnehaven, holder vi en samtale med forældre om overgangen- hvad det vil sige at gå i børnehave, og de nye rutiner vi sammen skal hjælpe barnet med. Til denne samtale deltager pædagogen fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven.

Når barnet kommer fra dagplejen holdes der en velkomstsamtale med forældrene ca. 14 dage før barnet starter. Her informeres forældrene om Børnehuset Spentrup og vi taler om, hvad der skal til for at barnet får så god en børnehavestart som muligt.

Børnehuset har et godt samarbejde med dagplejerne i området.  Dagplejerne besøger jævnligt børnehuset og når børn skal begynde børnehaven aftales ligeledes besøgsdage.

Vi har et tæt samarbejde med Blicherskolen om førskole. Der følger en medarbejder fra børnehaven med børnene i førskole fra marts til juli. I samarbejde med skolens personale arbejdes der med læreplaner og en langsom overgang til 0. klasse.

Der er frokostordning til alle børn i institutionen.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl.7.30.

Børnene tilbydes derudover kl.9 mad, frokost og eftermiddagsmad.

Anja og Amela tilbereder alle måltiderne, og madplanen lægges på AULA.

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker, og vi tilbyder sjældent børnene slik eller kage i institutionen.

I kan læse mere om dagtilbuddets kostpolitik på hjemmesiden.

 

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag i institutionen.

I må meget gerne deltage i festen.

Vi dækker festligt op, synger fødselsdagssang og råber HURRA.

I kan aftale med stuens personale, hvad i gerne vil medbringe og dele ud.

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetence. Det har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og kompetencer.

I skal selv medbringe bleer til jeres barn

Vi vægter at fastholde forskellige traditioner i Børnehuset Spentrup.

Vi har blandt andet til jul, tradition for at invitere forældre til julehygge med Luciaoptog og stuerne fejrer julen på forskellige måder.
Vi holder fastelavnsfest, bedsteforældredag og sommerfest.