Velkommen til Børnehuset Regnbuen

Børnehuset Regnbuen er en kombineret institution med 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Vuggestuen og børnehaven ligger i hver deres bygning, men har et tæt samarbejde omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave. Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg relation til Jeres barn, hvor vi fungerer som base for barnets tryghed, trivsel og udvikling. Ca.1. måned før jeres barn skal starte i vuggestuen eller i børnehaven, vil I modtage et velkomstbrev, hvor I inviteres til en velkomstsamtale og et første besøg i Børnehuset Regnbuen

Huset set fra flere vinkler

Kontaktpædagog

I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, som er mest sammen med Jeres barn for at give barnet den største tryghed.
Når Jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte sig til de andre voksne på stuen.
Ved evt. overflytning til børnehaven, vil kontaktpædagogen sørge for en tryg overgang gennem kontaktetablering til den nye kontaktpædagog i børnehaven.

Til hver børnegruppe er der knyttet tre medarbejdere og de har et særligt ansvar for at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene i deres gruppe. Det er vigtigt, at der skabes et tæt samarbejde mellem jer og alle stuens voksne.

Forældresamtaler

Kontaktpædagogen indbyder Jer til forældresamtaler.
Den første finder sted, når Jeres barn har været i institutionen i ca. 3 måneder. Relationen mellem barnet og barnets kontaktpædagog er grundstenen i vores pædagogiske arbejde.
Kontaktpædagogen vil fortælle og vise eksempler på hans/hendes relation med jeres barn og barnets relationer til andre børn og voksne.

Der vil blive tilbudt samtaler i vuggestue ved 2 års alderen og ved overgangen fra vuggestue til børnehave.

I børnehaven vil der være en samtale efter ca. 3 måneder, når barnet fylder 4 år, 5 år og ved overgang til skole.

Sprogvurdering

Vi tilbyder sprogvurdering af Jeres barn ved 2-års alderen
Vi anvender sprogvurderingsmaterialet TRAS.

TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling) belyser områderne: Samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion.
Ved forældresamtalen gennemgår vi resultatet af sprogtesten.

I børnehaven tilbyder vi sprogvurdering ved 3. måneders, 4 og 5 års samtale. Vi anvender materialet sprogvurdering 3-6 år.

Sprogvurdering 3-6 år viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. I forhold til alder vurderes børnene således ved 3 og 4 år på deres:

 • Ordforråd
 • Sprogforståelse
 • Kommunikative færdigheder
 • Lydlig opmærksomhed

Og ved 5 år også på deres:

 • Bogstavkendskab
 • Skriftsprogskompetencer

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn – herunder bogstaver og tal, er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet.

Via sprogvurderingen af børn der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Tilladelse til sprogvurdering

Sprogvurderingen er et tilbud. Det er jer, der beslutter, om I ønsker jeres barn sprogtestet.
Jeres tilsagn gives på AULA. I kan læse mere om tilladelser på dagtilbuddets hjemmeside.

Den daglige kontakt mellem forældre og personale

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.
Når institutionen åbner, vil I hver morgen møde en af vores faste morgenåbnere.
I vuggestuen åbner vi på Plutostuen og i børnehaven i alrummet.
Mellem kl. 7.30 og 15.30 vil I altid kunne møde en medarbejder fra barnets stue.
Om morgenen og sidst på dagen vil I også møde medarbejdere fra andre stuer.

I kan på AULA læse om vores samvær og aktiviteter med børnene.
Vi tilstræber dagligt at tale med jer om, hvordan netop jeres barn har haft det.
Vi har ansvaret for Jeres barn J, og derfor er det vigtigt, at I husker følgende:

 • Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem.
 • Giv besked på AULA, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet
 • Det er vigtigt du udfylder kontakt oplysninger, tilladelser og selv melder til og fra ferieperioder indenfor tidsfristen.

Barnets mappe

Når Jeres barn begynder i institutionen, laver vi en mappe. Mappen er tænkt som en historiefortælling om barnet derhjemme og i institutionen.
Vi sætter løbende billeder ind i mappen, og vi vil også meget gerne have billeder af barnet, familien og andre/andet, som har betydning for Jeres barn. Derfor må I gerne komme med billeder til mappen.

Den sidste dag i Børnehuset Regnbuen får barnet sin mappe med som ”gave”.

 

 

Fastelavn, jul, motion og Skt. Hans bål

Traditioner

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner.
Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Bedsteforældre dag

Én dag om året inviterer vi bedsteforældrene på besøg. I vuggestuen er det i forbindelse med julen, og i børnehaven er det i påsken.

Fastelavn

I februar fejrer vi fastelavn. Vi laver f.eks. masker eller andet, der relaterer til fastelavn.
Vi slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Fester

Vi holder sommer og julefest for børn, forældre og personale. Arrangementerne planlægges og afholdes af medarbejderne og forældrerådet i fællesskab.

Jul

Vi bager, laver julepynt, julehemmeligheder, julehygger med kalenderlys, julesange, juleoverraskelser og julehemmeligheder.
Der vil også være Lucia optog med de største børn fra børnehaven. Vuggestuen får besøg af julehesten hver dag i alrummet.

Fødselsdag

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i Børnehuset Regnbuen. I må meget gerne deltage i festen, og det må søskende også.
Vi dækker festligt op, synger fødselsdagssang og råber HURRA.
I kan aftale med stuens personale, hvad I gerne vil medbringe og dele ud.

Sundhedspolitik

Børnene tilbydes ikke slik eller kage i Børnehuset Regnbuen.
Undtagelser kan være, når børnene holder fødselsdag eller afskedsfest, hvor I gerne må medbringe noget, som Jeres barn kan dele ud.

Vi opfordrer dog forældrene til at begrænse det usunde og i stedet komme med f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller. Spørg gerne personalet på stuen.

Tilladelse til videooptagelse

Personalet benytter sig i skiftende omfang af at optage og gennemse video som led i det pædagogiske arbejde. Videoen vil have fokus på relationen mellem barn/voksen, og den voksnes evne til at indgå i dette samspil, for hele tiden at dygtiggøre os på dette felt.
Video kan også være for at dele oplevelser fra hverdagen til forældremøde o. lign. arrangementer.
Videooptagelserne vil:

 • Blive anvendt internt af personalet
 • Blive anvendt internt ved uddannelse af personalet med eksterne fagpersoner/undervisere
 • Blive behandlet som internt materiale og derfor være omfattet af reglerne om tavshedspligt
 • Blive brugt ved forældre arrangementer.
 • Blive destrueret efter brug, eller senest når barnet forlader institutionen.

Jeres tilsagn gives på AULA under tilladelser.

Ved særlig skriftligt samtykke fra forældrene, kan der gives tilladelse til at bruge klippene udenfor institutionen, f. eks i forbindelse med uddannelse af personalet.

Forældremøder

Der indbydes til forældremøde en gang årligt i september måned.

Sygdom

Hvis Jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at det kommer i institutionen. Dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, dels af hensyn til barnets eget velbefindende.

 

Børn med forskellige symtomer

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.

Feriepasning

Der er fælles feriepasnings ordning, som skifter mellem Regnbuen, Mælkevejen og Hørhaven.
Fælles feriepasningen er på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december
 • Uge 29 og 30

Den 24. december er institutionen lukket. Der etableres ikke pasningsordning. Se yderligere på hjemmesiden under ”Om Dagtilbud Nordvest / Fælles feriepasning”.

Dagtilbudsbestyrelse

Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

 • Pædagogiske principper
 • Dagtilbuddets aktiviteter
 • Anvendelse af budget
 • Ansættelse af personale

Se mere på vores hjemmeside under ”Dagtilbud Nordvest / samarbejde”.

Vi har også et forældreråd i Børnehuset Regnbuen.

Den daglige rytme

Morgen:
Børnehuset åbner kl. 6.30, og vi spiser morgenmad indtil kl. 7.30.
Kl. 7.30 er der mødt en medarbejder fra alle 6 stuer og efter morgenmaden fordeler vi os på stuerne.
Her modtager vi de øvrige børn og hygger os med leg, samtaler og aktiviteter.
Børnene får et lille måltid ca. kl. 9, og i den forbindelse holder vi samling. Mens vi spiser, gennemgår vi vores aktivitetstavle på stuen. Dette skaber overblik og forbereder børnene på dagen.

 Formiddag:

Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper. Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.

Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Læreplanstemaerne er:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har ligeledes et særligt fokus på sprogstimulering.

Middag:
Vi spiser middagsmad ca. kl. 11, vuggestuen spiser lidt tidligere.
Vi spiser i små grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.
Vi lægger vægt på dialogen under måltidet, og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde mad op, skære ud o. lign.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag. Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med andre børn eller voksne, at udforske de muligheder, der findes.

Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen eksempelvis ved af - og påklædning og ved håndvasken.

Eftermiddag:
Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad. Børnehavebørnene blive tilbudt eftermiddagsmad ca. kl. 14.00.
Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.
Fra kl. ca. 16.00 samles børnene på én stue.
Børnene leger eller får læst historie, og de får lidt at spise og drikke.

 

Viser forskellige middagsretter

Kost i Børnehuset

Måltiderne er højt prioriteret. Vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring måltidet.
Vores køkkenpersonale har ansvaret for at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er varierede og så ernæringsmæssigt korrekte som muligt.
Vi har guldmærket i økologi.

Madplanen kan ses på AULA.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.30.
Der er formiddagsmad ca. kl. 9. Børnene får brød og frugt/grønsager.
Middagsmaden er ca. kl. 11. Vi serverer varm mad 3 gange og rugbrød 2 gange om ugen.
Eftermiddagsmaden er ca. kl. 14. Den består af brød og frugt/grønsager.
Børnene bliver tilbudt letmælk i vuggestuen og minimælk i børnehaven samt frisk vand.

Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider.
Børn under 1 år tilbydes mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager. Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan.
Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker, og vi tilbyder ikke børnene slik eller kage i institutionen.
Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis børn er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

 

Børn kan sove i vogn, krybbe eller på madras

Søvn

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

I vuggestuen sover alle børn middagssøvn.
De yngste børn sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser efter behov. I middagsstunden samles vi på Marsstuen.
De store børn sover inde på madrasser, og den voksne sidder hos børnene, til de sover.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.
Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen.
Se dagtilbuddets søvnpolitik på vores hjemmeside.

Nogle af de mindste børnehavebørn kan have brug for en middagslur. Dette aftales med personalet i børnehaven.

Bleordning

I skal selv medbringe bleer til jeres barn.

Overgangen fra vuggestuen til børnehaven

At starte i børnehave er altid et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til en masse nye mennesker, og hverdagen er meget anderledes end den, de er vant til hjemme, i dagpleje eller vuggestue. Denne overgang er vi meget opmærksomme på, og gør meget for at gøre den så tryg og uproblematisk som muligt.

Engagement, udvikling og glæde

Vi lægger vægt på nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetencer.

Praktiske ting

Når dit barn starter i vuggestue eller børnehave får I et garderoberum til overtøj, ekstratøj, hjemmesko/fodtøj.
Skiftetøj er: Et sæt rent tøj og gerne ekstra underbukser og strømper.
Det er vigtigt at børnene har praktisk tøj afpasset efter vind og vejr. Der er brug for regntøj/gummistøvler hver dag.

Kørsel med børn

Personalet kører ikke med børnene.
Vi har mulighed for at køre med bussen, som holder lige udenfor døren.

Øvrige oplysninger

Dagtilbudsleder for Nordvest:
Claus Bossow
6139 5321
E-mail: claus.bossow@randers.dk

Pædagogisk leder for Børnehuset Regnbuen:
Anni Mouritsen Sall
Tlf.: 2498 0602
E-mail: anni.mouritsen.sall@randers.dk

Børnehuset Regnbuen:
8915 9696

Ring/sms til børnehaven:
Solstuen:        2964 0205
Stjernestuen:   2964 0223
Kometstuen:    2964 0206

Ring/sms til vuggestuen:
Månestuen:     2115 2588
Marsstuen:      2115 1918
Plutostuen:      2115 1946

Hjemmeside:
dagtilbudnordvest.randers.dk

Åbningstid:
Mandag til torsdag: 6.30 til 16.45
Fredag:                    6.30 til 16.30

Vi glæder os til samarbejdet med Jer!

Venlig hilsen
Børnehuset Regnbuen

 

Vi har en hyggelig gårdsplads